OverNight Club

We Are One
 
Welcome ToWelcome To  Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Biểu hiện của tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dai ca malo
Bộ Trưởng Bộ Tư Lệnh
Bộ Trưởng Bộ Tư Lệnh
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 332
Age : 34
Đến từ : ranh giới giữa sự sống và cái chết
Job/hobbies : basket ball vs chém gió
Humor : rồi ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ qua
Registration date : 21/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Biểu hiện của tình yêu   25/11/2008, 10:07

Trong t×nh yªu cã mu«n ngµn mµ s¾c, mçi mét mµu s¾c ®ã ®Òu mang mét nçi vui, buån h¹nh phóc riªng. Cã ng­êi l¹i vÝ t×nh yªu nh­ ©m ®iÖu cña cung ®µn, khi trÇm khi bæng, lóc l¹i d×u dÆt dÞu dµng s©u l¾ng, cã lóc l¹i gièng nh­ b·o tè phong ba. T×nh yªu cã khi nång th¾m, lóc l¹i giËn hên vu v¬ vµ ®éi khi l¹i cßn e dÌ vµ xa l¹ víi nhau. TÊt c¶ nh÷ng diÔn biÕn hÕt søc phøc t¹p vµ ®a d¹ng ®ã l¹i chÝnh lµ sù biÓu hiÖn cña t×nh yªu. Qua nh÷ng kinh nghiÖm ®óc rót ®­îc, ng­êi ta nhËn thÊy sù biÓu hiÖn cña t×nh yªu ®­îc tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n sau:
Giai ®o¹n1: C¶m mÕn
§©y lµ thêi kú b­íc ®Çu gÆp gì gi÷a hai ng­êi kh¸c ph¸i víi nhau b»ng nh÷ng c¶m xóc tèt ®Ñp vµ ®Çy thiÖn c¶m nhÊt. ë gia ®o¹n nµy tuy míi gÆp nhau, nh­ng b¹n l¹i c¶m thÊy ë ®èi t­îng cña b¹n cã nh÷ng c¸ tÝnh hay së thÝch cïng phï hîp víi b¹n hoÆc ®èi t­îng cña ban ®· t¹o nªn nh÷ng xóc ®éng dÔ chÞu n¬i b¹n: Nh­ lßng kh©m phôc, sù ¸i mé ch¼ng h¹n. trong thêi gian nµy, b¹n ®· dµnh cho ®èi t­îng cña b¹n nh÷ng t×nh c¶m nång hËu, sù quý mÕn vµ lßng tinh cËy nhÊt cña b¹n.
Sù ph¸t triÓn cao nhÊt ë giai ®o¹n nµy lµ b¹n vµ ®èi t­îng cña b¹n ®· b¾t ®Çu ­a thÝch nhau. Giai ®o¹n nµy ch­a ph¶i lµ t×nh yªu, nh­ng nã lµ ®iÒu kiÖn rÊt cÇn ®Ó b¹n b¾t mét nhÞp cÇu tri ©m ®i ®Õn t×nh yªu víi ®èi t­îng cña m×nh.
Giai ®o¹n 2: Th­¬ng nhí
Qua nh÷ng lÇn giao tiÕp víi ng­êi b¹n kh¸c ph¸i mµ b¹n ®· c¶m mÕn, råi sau ®ã b¹n l¹i th­êng xuyªn nghÜ ®Õn "ng­êi ®ã" hoÆc hay "lµm d¸ng" mçi khi chuÈn bÞ ®Õ gÆp ng­êi ®ã, còng tõ lóc ®ã ë n¬i b¹n b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nh÷ng c¶m xóc kú l¹ nh­ b©ng khu©ng, vµ ®«i lóc b¹n c¶m thÊy trong lßng båi håi, xao xuyÕn, ®ång thê b¹n kh«ng cßn v« t­ vµ hån nhiªn nh­ tr­íc n÷a, còng tõ ®ã b¹n hay t×m mét lý do g× ®ã ®Ó gÆp "ng­êi ta" nh­ng khi gÆp b¹n l¹i th­êng hay lóng tóng vµ e thÑn, hoÆc khi trªn ®­êng ®i t×m gÆp "ng­êi ®ã" b¹n chît nhËn ra sù v« lý cña m×nh, vµ khÝ gÆp mÆt ng­êi ®ã b¹n ch¼ng biÕt nãi g×, bëi vËy khi gÇn ®Õn n¬i b¹n l¹i quyÕt ®Þnh quay vÒ...
§Æc tr­ng cña thêi kú nµy lµ nÕu l©u l©u mµ kh«ng gÆp mÆt ®­îc "ng­êi ®ã" b¹n c¶m thÊy nhí, vµ ®«i lóc b¹n c¶m thÊy ghÐt nÕu "ng­êi ®ã" kh«ng ®Ó ý g× ®Õn b¹n nhÊt lµ nh÷ng lóc ng­êi ®ã c­êi nãi víi mét ng­êi kh¸c. ë møc ®é nµy, b¹n ®· b­íc vµo ng­ìng cöa cña t×nh yªu.
Giai ®o¹n 3: Yªu ®¬n ph­¬ng
ë giai ®o¹n nµy, b¹n ®· biÕt ®­îc m×nh ®ang th­¬ng nhí vµ sù th­¬nh nhí ®ã trë thµnh mét ®éng lùc th«i thóc b¹ ph¶i ®Õn gÆp mÆt ®èi t­îng cña b¹n, cho dï b¹n rÊt sî bÞ b¹n bÌ dÞ nghÞ, v× ®èi víi b¹n, ng­êi ®ã ®· trë nªn th©n thiÕt. Lóc nµy, b¹n muèn ®­îc quan t©m, s¨n sãc ng­êi ®ã. ë møc ®é nµy chÝnh b¹n c¶m nhËn ®­îc r»ng b¹n ®· yªu nh­ng ®ã chØ lµ t×nh yªu ®¬n ph­¬ng. §Ønh c¶o nhÊt cña giai ®o¹n nµy lµ sù ngá lêi. NÕu b¹n ngë lêi ®óng lóc, ®óng thê ®iÓm th× cã thÓ b¹n sÏ gÆt h¸i ®­îc nhª×u thµnh c«ng.
Giai ®o¹n 4: T×nh yªu vµ c¶m xóc
ë giai ®o¹n nµy nÕu b¹n gÆp may m¾n, hoÆc b¹n biÕt c¸ch ngá lêi ®óng lóc vµ ®­îc ng­êi yªu cña b¹n ®¸p l¹i sù ngá lêi ®ã, th× tøc lµ b¹n ®· b­íc vµo t×nh yªu thùc sù vµ t×nh yªu cña b¹ ®· ®­îc ®¸p l¹i. Tuy nhiªn b¹n nªn nhí, ®©y míi chØ lµ b­íc ®Çu cña t×nh yªu. ë møc ®é nµy nh÷ng xóc c¶m, yªu th­¬ng ®· trë thµnh nh÷ng cö chØ ©u yÕm, ch¨m sãc. Nh­ng ®ã chØ lµ møc thÊp nhÊt cña t×nh yªu nªn nh÷ng cö chØ ®ã cßn nhiÒu e ng¹i, thÑn thïng vµ lo ©u. Vµ cã khi xa nhau th× nhí, nh­ng ®«i lóc bªn nhau th× l¹i hay giËn hên, ë giai ®o¹n nµy b¹n vÉn cßn nhiÒu bì ngì, sî sÖt cho nªn b¹n vÉn cßn bÞ chi phèi bëi nh÷ng c¶m xóc lu«n lu«n xuÊt hiÖn vµ ®Çy m©u thuÉn. §©y lµ thêi kú t×nh yªu cã nhiÒu phøc t¹p thËm trÝ cã nhiÒu tr¾c trë vµ b¹n ph©n v©n khi ph¸t hiÖn ra nh÷ng nh­îc ®iÓm, nh÷ng g× tr¸i ví sù mong ­íc cña b¹n n¬i ng­êi yªu cña m×nh. ë thêi kú nµy b¹n nªn tiÕp tôc t×m hiÓu thªm lÉn nhau, còng ë giai ®o¹n nµy, t×nh yªu cña b¹n cã thÓ tan vì dÔ dµng v× lý do kh¸c biÖt tÝnh t×nh, khã kh¨n vÒ kinh tÕ, hoÆc v× ¸p lùc cña gia ®×nh qóa cao.
CÇn biÕt r»ng, t×nh yªu cña b¹n lóc nµy gièng nh­ giã víi löa, giã cã thÓ thæi t¾t ®i nÕu ngän löa nhá, nh­ng råi sÏ thæi bïng lªn nÕu ngän löa lín, cho nªn b¹n cÇn biÕt c¸ch nu«i d­ìng vµ biÕt c¸ch gi÷ g×n ®Ó cho "ngän löa t×nh yªu" cña b¹n lóc nµo còng bïng ch¸y lªn mét c¸ch m·nh liÖt, nhÊt lµ nh÷ng lóc ë xa nhau.
Giai ®o¹n 5: T×nh yªu nång th¾m
ë giai ®o¹n nµy t×nh yªu cña b¹n ®· trë nªn nång th¾m vµ b¹n cïng víi ng­êi yªu cña m×nh ®· v­ît qua ®­îc nh÷ng thö th¸ch, khã kh¨n trë ng¹i cña buæi ban ®Çu, lóc nµy nh÷ng dÊu hiÖi t×nh yªu cña b¹n ®· ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt, tøc lµ b¹n vµ ng­êi yªu cña b¹n ®· hiÓu râ nhau, vµ cïng hoµ hîp g¾n bã víi nhau.
ë møc ®é nµy, t×nh yªu cña b¹n ®· thùc sù chÝn mïi, gièng nh­ mét ngän löa lín mµ khã cã c¬n giã nµo cã thÓ thæi t¾t ®­îc, kÓ c¶ nh÷ng lóc xa c¸ch, kinh tÕ khã kh¨n hoÆc ¸p lùc gia ®×nh....Thêi gian nµy lµ lóc b¹n nªn tiªn ®Õn h«n nh©n víi ng­êi yªu cña m×nh.
Cã mét ®iÒu b¹n nªn l­u ý, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t×nh yªu cña mçi giai ®o¹n nãi trªn ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ vai trß nhÊt ®Þnh cña nã, v× thÕ cho nªn ë mçi gai ®o¹n nãi trªn ®Òu ®ßi hái b¹n ph¶i biÕt c¸ch khÐo lÐo øng sö sao cho thÝch hîp, chÝnh sù khÐo lÐo øng sö cña b¹n lµ yÕu tè quan träng gióp cho b¹n gi÷ ®­îc mét t×nh yªu bÒn v÷ng ®Ó ®i ®Õn h«n nh©n.

_________________
Thứ 7 ai cũng có đôi
Chỉ riêng tôi vẫn lôi thôi 1 mình
Lang thang như kẻ thất tình
Tìm trong phố vắng bóng hình nơi nao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/my_profile-HEr3e2k7fpmXelpk_d9zwRDUDWIf1cdr
£ee
Hạ Sĩ
Hạ Sĩ
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Age : 26
Đến từ : »(¯•†|¬ïêñ•-|)üöñ§•¯)«
Job/hobbies : N luv H 4ever
Humor : .............
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   25/11/2008, 13:21

Thanks anh bài viết này rất ý nghĩa nếu có chức năng cảm ơn cho bài hay thì em đã thanks mấy phát òy học tập mới đc eo ui mong có người yêu ế (viết em kiểm tra bài à đại ka ơi ~.~)

_________________
E yeu A va chj? mjnh` A th0y
Chinh' A da~ mang laj. anh' sang' den cu0c. d0j` E
Chinh' A da~ x0a' tan m0j. bu0n` dau c0^ d0n tam t0j'
Dung` ba0 h r0j` xa E nhe'
Vj` k c0' A cu0c. d0j` E cung~ tr0? nen v0^ nghja~
Hay~ maj~ la` anh' nang' ban maj den ben E m0j~ ngay
U are mine and I luv U 4ever....
My baby!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ga bui
Thượng Tướng
Thượng Tướng


Nữ
Tổng số bài gửi : 659
Age : 24
Đến từ : hội nhữn người nói xấu đẳng cấp
Humor : thich an vat
Registration date : 27/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   3/12/2008, 21:40

ac y nghia~ gie ba`i nay nghe roai` may h post ba`i nay
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Dai ca malo
Bộ Trưởng Bộ Tư Lệnh
Bộ Trưởng Bộ Tư Lệnh
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 332
Age : 34
Đến từ : ranh giới giữa sự sống và cái chết
Job/hobbies : basket ball vs chém gió
Humor : rồi ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ qua
Registration date : 21/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   5/12/2008, 10:18

con gà này chỉ biết chê là giỏi thôi. cho nắm lá chanh bây giờ

_________________
Thứ 7 ai cũng có đôi
Chỉ riêng tôi vẫn lôi thôi 1 mình
Lang thang như kẻ thất tình
Tìm trong phố vắng bóng hình nơi nao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/my_profile-HEr3e2k7fpmXelpk_d9zwRDUDWIf1cdr
ga bui
Thượng Tướng
Thượng Tướng


Nữ
Tổng số bài gửi : 659
Age : 24
Đến từ : hội nhữn người nói xấu đẳng cấp
Humor : thich an vat
Registration date : 27/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   5/12/2008, 11:18

hix hix ko dung' ah` post ba`i gie phai moi mo hay nua~ chu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   

Về Đầu Trang Go down
 
Biểu hiện của tình yêu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
OverNight Club :: Diễn Đàn :: Miền Ký Ức-
Chuyển đến