OverNight Club

We Are One
 
Welcome ToWelcome To  Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Biểu hiện của tình yêu

Go down 
Tác giảThông điệp
Dai ca malo
Bộ Trưởng Bộ Tư Lệnh
Bộ Trưởng Bộ Tư Lệnh
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 332
Age : 34
Đến từ : ranh giới giữa sự sống và cái chết
Job/hobbies : basket ball vs chém gió
Humor : rồi ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ qua
Registration date : 21/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Biểu hiện của tình yêu   25/11/2008, 10:07

Trong t×nh yªu cã mu«n ngµn mµ s¾c, mçi mét mµu s¾c ®ã ®Òu mang mét nçi vui, buån h¹nh phóc riªng. Cã ng­êi l¹i vÝ t×nh yªu nh­ ©m ®iÖu cña cung ®µn, khi trÇm khi bæng, lóc l¹i d×u dÆt dÞu dµng s©u l¾ng, cã lóc l¹i gièng nh­ b·o tè phong ba. T×nh yªu cã khi nång th¾m, lóc l¹i giËn hên vu v¬ vµ ®éi khi l¹i cßn e dÌ vµ xa l¹ víi nhau. TÊt c¶ nh÷ng diÔn biÕn hÕt søc phøc t¹p vµ ®a d¹ng ®ã l¹i chÝnh lµ sù biÓu hiÖn cña t×nh yªu. Qua nh÷ng kinh nghiÖm ®óc rót ®­îc, ng­êi ta nhËn thÊy sù biÓu hiÖn cña t×nh yªu ®­îc tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n sau:
Giai ®o¹n1: C¶m mÕn
§©y lµ thêi kú b­íc ®Çu gÆp gì gi÷a hai ng­êi kh¸c ph¸i víi nhau b»ng nh÷ng c¶m xóc tèt ®Ñp vµ ®Çy thiÖn c¶m nhÊt. ë gia ®o¹n nµy tuy míi gÆp nhau, nh­ng b¹n l¹i c¶m thÊy ë ®èi t­îng cña b¹n cã nh÷ng c¸ tÝnh hay së thÝch cïng phï hîp víi b¹n hoÆc ®èi t­îng cña ban ®· t¹o nªn nh÷ng xóc ®éng dÔ chÞu n¬i b¹n: Nh­ lßng kh©m phôc, sù ¸i mé ch¼ng h¹n. trong thêi gian nµy, b¹n ®· dµnh cho ®èi t­îng cña b¹n nh÷ng t×nh c¶m nång hËu, sù quý mÕn vµ lßng tinh cËy nhÊt cña b¹n.
Sù ph¸t triÓn cao nhÊt ë giai ®o¹n nµy lµ b¹n vµ ®èi t­îng cña b¹n ®· b¾t ®Çu ­a thÝch nhau. Giai ®o¹n nµy ch­a ph¶i lµ t×nh yªu, nh­ng nã lµ ®iÒu kiÖn rÊt cÇn ®Ó b¹n b¾t mét nhÞp cÇu tri ©m ®i ®Õn t×nh yªu víi ®èi t­îng cña m×nh.
Giai ®o¹n 2: Th­¬ng nhí
Qua nh÷ng lÇn giao tiÕp víi ng­êi b¹n kh¸c ph¸i mµ b¹n ®· c¶m mÕn, råi sau ®ã b¹n l¹i th­êng xuyªn nghÜ ®Õn "ng­êi ®ã" hoÆc hay "lµm d¸ng" mçi khi chuÈn bÞ ®Õ gÆp ng­êi ®ã, còng tõ lóc ®ã ë n¬i b¹n b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nh÷ng c¶m xóc kú l¹ nh­ b©ng khu©ng, vµ ®«i lóc b¹n c¶m thÊy trong lßng båi håi, xao xuyÕn, ®ång thê b¹n kh«ng cßn v« t­ vµ hån nhiªn nh­ tr­íc n÷a, còng tõ ®ã b¹n hay t×m mét lý do g× ®ã ®Ó gÆp "ng­êi ta" nh­ng khi gÆp b¹n l¹i th­êng hay lóng tóng vµ e thÑn, hoÆc khi trªn ®­êng ®i t×m gÆp "ng­êi ®ã" b¹n chît nhËn ra sù v« lý cña m×nh, vµ khÝ gÆp mÆt ng­êi ®ã b¹n ch¼ng biÕt nãi g×, bëi vËy khi gÇn ®Õn n¬i b¹n l¹i quyÕt ®Þnh quay vÒ...
§Æc tr­ng cña thêi kú nµy lµ nÕu l©u l©u mµ kh«ng gÆp mÆt ®­îc "ng­êi ®ã" b¹n c¶m thÊy nhí, vµ ®«i lóc b¹n c¶m thÊy ghÐt nÕu "ng­êi ®ã" kh«ng ®Ó ý g× ®Õn b¹n nhÊt lµ nh÷ng lóc ng­êi ®ã c­êi nãi víi mét ng­êi kh¸c. ë møc ®é nµy, b¹n ®· b­íc vµo ng­ìng cöa cña t×nh yªu.
Giai ®o¹n 3: Yªu ®¬n ph­¬ng
ë giai ®o¹n nµy, b¹n ®· biÕt ®­îc m×nh ®ang th­¬ng nhí vµ sù th­¬nh nhí ®ã trë thµnh mét ®éng lùc th«i thóc b¹ ph¶i ®Õn gÆp mÆt ®èi t­îng cña b¹n, cho dï b¹n rÊt sî bÞ b¹n bÌ dÞ nghÞ, v× ®èi víi b¹n, ng­êi ®ã ®· trë nªn th©n thiÕt. Lóc nµy, b¹n muèn ®­îc quan t©m, s¨n sãc ng­êi ®ã. ë møc ®é nµy chÝnh b¹n c¶m nhËn ®­îc r»ng b¹n ®· yªu nh­ng ®ã chØ lµ t×nh yªu ®¬n ph­¬ng. §Ønh c¶o nhÊt cña giai ®o¹n nµy lµ sù ngá lêi. NÕu b¹n ngë lêi ®óng lóc, ®óng thê ®iÓm th× cã thÓ b¹n sÏ gÆt h¸i ®­îc nhª×u thµnh c«ng.
Giai ®o¹n 4: T×nh yªu vµ c¶m xóc
ë giai ®o¹n nµy nÕu b¹n gÆp may m¾n, hoÆc b¹n biÕt c¸ch ngá lêi ®óng lóc vµ ®­îc ng­êi yªu cña b¹n ®¸p l¹i sù ngá lêi ®ã, th× tøc lµ b¹n ®· b­íc vµo t×nh yªu thùc sù vµ t×nh yªu cña b¹ ®· ®­îc ®¸p l¹i. Tuy nhiªn b¹n nªn nhí, ®©y míi chØ lµ b­íc ®Çu cña t×nh yªu. ë møc ®é nµy nh÷ng xóc c¶m, yªu th­¬ng ®· trë thµnh nh÷ng cö chØ ©u yÕm, ch¨m sãc. Nh­ng ®ã chØ lµ møc thÊp nhÊt cña t×nh yªu nªn nh÷ng cö chØ ®ã cßn nhiÒu e ng¹i, thÑn thïng vµ lo ©u. Vµ cã khi xa nhau th× nhí, nh­ng ®«i lóc bªn nhau th× l¹i hay giËn hên, ë giai ®o¹n nµy b¹n vÉn cßn nhiÒu bì ngì, sî sÖt cho nªn b¹n vÉn cßn bÞ chi phèi bëi nh÷ng c¶m xóc lu«n lu«n xuÊt hiÖn vµ ®Çy m©u thuÉn. §©y lµ thêi kú t×nh yªu cã nhiÒu phøc t¹p thËm trÝ cã nhiÒu tr¾c trë vµ b¹n ph©n v©n khi ph¸t hiÖn ra nh÷ng nh­îc ®iÓm, nh÷ng g× tr¸i ví sù mong ­íc cña b¹n n¬i ng­êi yªu cña m×nh. ë thêi kú nµy b¹n nªn tiÕp tôc t×m hiÓu thªm lÉn nhau, còng ë giai ®o¹n nµy, t×nh yªu cña b¹n cã thÓ tan vì dÔ dµng v× lý do kh¸c biÖt tÝnh t×nh, khã kh¨n vÒ kinh tÕ, hoÆc v× ¸p lùc cña gia ®×nh qóa cao.
CÇn biÕt r»ng, t×nh yªu cña b¹n lóc nµy gièng nh­ giã víi löa, giã cã thÓ thæi t¾t ®i nÕu ngän löa nhá, nh­ng råi sÏ thæi bïng lªn nÕu ngän löa lín, cho nªn b¹n cÇn biÕt c¸ch nu«i d­ìng vµ biÕt c¸ch gi÷ g×n ®Ó cho "ngän löa t×nh yªu" cña b¹n lóc nµo còng bïng ch¸y lªn mét c¸ch m·nh liÖt, nhÊt lµ nh÷ng lóc ë xa nhau.
Giai ®o¹n 5: T×nh yªu nång th¾m
ë giai ®o¹n nµy t×nh yªu cña b¹n ®· trë nªn nång th¾m vµ b¹n cïng víi ng­êi yªu cña m×nh ®· v­ît qua ®­îc nh÷ng thö th¸ch, khã kh¨n trë ng¹i cña buæi ban ®Çu, lóc nµy nh÷ng dÊu hiÖi t×nh yªu cña b¹n ®· ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt, tøc lµ b¹n vµ ng­êi yªu cña b¹n ®· hiÓu râ nhau, vµ cïng hoµ hîp g¾n bã víi nhau.
ë møc ®é nµy, t×nh yªu cña b¹n ®· thùc sù chÝn mïi, gièng nh­ mét ngän löa lín mµ khã cã c¬n giã nµo cã thÓ thæi t¾t ®­îc, kÓ c¶ nh÷ng lóc xa c¸ch, kinh tÕ khã kh¨n hoÆc ¸p lùc gia ®×nh....Thêi gian nµy lµ lóc b¹n nªn tiªn ®Õn h«n nh©n víi ng­êi yªu cña m×nh.
Cã mét ®iÒu b¹n nªn l­u ý, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t×nh yªu cña mçi giai ®o¹n nãi trªn ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ vai trß nhÊt ®Þnh cña nã, v× thÕ cho nªn ë mçi gai ®o¹n nãi trªn ®Òu ®ßi hái b¹n ph¶i biÕt c¸ch khÐo lÐo øng sö sao cho thÝch hîp, chÝnh sù khÐo lÐo øng sö cña b¹n lµ yÕu tè quan träng gióp cho b¹n gi÷ ®­îc mét t×nh yªu bÒn v÷ng ®Ó ®i ®Õn h«n nh©n.

_________________
Thứ 7 ai cũng có đôi
Chỉ riêng tôi vẫn lôi thôi 1 mình
Lang thang như kẻ thất tình
Tìm trong phố vắng bóng hình nơi nao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/my_profile-HEr3e2k7fpmXelpk_d9zwRDUDWIf1cdr
£ee
Hạ Sĩ
Hạ Sĩ
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Age : 26
Đến từ : »(¯•†|¬ïêñ•-|)üöñ§•¯)«
Job/hobbies : N luv H 4ever
Humor : .............
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   25/11/2008, 13:21

Thanks anh bài viết này rất ý nghĩa nếu có chức năng cảm ơn cho bài hay thì em đã thanks mấy phát òy học tập mới đc eo ui mong có người yêu ế (viết em kiểm tra bài à đại ka ơi ~.~)

_________________
E yeu A va chj? mjnh` A th0y
Chinh' A da~ mang laj. anh' sang' den cu0c. d0j` E
Chinh' A da~ x0a' tan m0j. bu0n` dau c0^ d0n tam t0j'
Dung` ba0 h r0j` xa E nhe'
Vj` k c0' A cu0c. d0j` E cung~ tr0? nen v0^ nghja~
Hay~ maj~ la` anh' nang' ban maj den ben E m0j~ ngay
U are mine and I luv U 4ever....
My baby!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ga bui
Thượng Tướng
Thượng Tướng


Nữ
Tổng số bài gửi : 659
Age : 24
Đến từ : hội nhữn người nói xấu đẳng cấp
Humor : thich an vat
Registration date : 27/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   3/12/2008, 21:40

ac y nghia~ gie ba`i nay nghe roai` may h post ba`i nay
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Dai ca malo
Bộ Trưởng Bộ Tư Lệnh
Bộ Trưởng Bộ Tư Lệnh
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 332
Age : 34
Đến từ : ranh giới giữa sự sống và cái chết
Job/hobbies : basket ball vs chém gió
Humor : rồi ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ qua
Registration date : 21/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   5/12/2008, 10:18

con gà này chỉ biết chê là giỏi thôi. cho nắm lá chanh bây giờ

_________________
Thứ 7 ai cũng có đôi
Chỉ riêng tôi vẫn lôi thôi 1 mình
Lang thang như kẻ thất tình
Tìm trong phố vắng bóng hình nơi nao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/my_profile-HEr3e2k7fpmXelpk_d9zwRDUDWIf1cdr
ga bui
Thượng Tướng
Thượng Tướng


Nữ
Tổng số bài gửi : 659
Age : 24
Đến từ : hội nhữn người nói xấu đẳng cấp
Humor : thich an vat
Registration date : 27/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   5/12/2008, 11:18

hix hix ko dung' ah` post ba`i gie phai moi mo hay nua~ chu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Biểu hiện của tình yêu   

Về Đầu Trang Go down
 
Biểu hiện của tình yêu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
OverNight Club :: Diễn Đàn :: Miền Ký Ức-
Chuyển đến